SA 8000:2014 Společenská odpovědnost organizace

Certifikát SA 8000:2014 vydaný certifikační společností prokazuje, že Váš systém řízení sociální odpovědnosti byl v rámci auditu provedeného třetí nezávislou stranou posouzen s požadavky standardu SA 8000 a shledán vyhovujícím.

Vydaný certifikát poskytuje zákazníkům a dalším zainteresovaným stranám důkaz, že jste pro Vaše zaměstnance implementovali nezbytné interní procesy a postupy k zajištění základních lidských práv a vytvořili etické zásady a etické podmínky podnikání, a že i tyto zásady zohledňujete při výběru Vašich dodavatelů.

SA 8000 je mezinárodní standard, podle kterého jsou prováděny audity třetí nezávislou stranou, obecně použitelný pro jakýkoli sektor a obor podnikatelské činnosti a společnosti nejrůznějších velkostí, které chtějí, poskytnou důkaz, že pečují o své zaměstnance.

Základem normy je přesvědčení, že:

 • na všech pracovištích musí být dodržována základní lidská práva,
 • management organizace je připraven převzít odpovědnost za toto dodržování.
Máte zájem o tuto certifikaci nebo osobní schůzku?
Vyplňte prosím formulář níže a my se s vámi v co nejkratší možné době spojíme.
ZASLAT POPTÁVKU
Zašlete nám poptávku na certifikaci
Údaje o vaší společnosti
Kontaktní údaje
Popis činnosti vaší společnosti

Mezinárodní hledisko

Vydání standardu SA 8000 bylo iniciováno organizací Social Accountability International (SAI). SAI je neziskovou organizací zabývající se rozvojem, implementací a dohledem nad nezávislým ověřováním standardů sociální odpovědnosti.

Standard SA 8000 byl vytvořen podle vzoru mezinárodních norem ISO 9001 a ISO 14001. Standard byl vyvinut a v praxi ověřen neziskovou společností Council on Economic Priorities (CEP) ve spolupráci s mezinárodním výborem, který byl složen ze zástupců z řad významných mezinárodních korporací, organizací zabývajících se dodržováním lidských práv, odborníků certifikačních společností, a dalších odborníků akademických organizací.

Standard zahrnující mezinárodní lidská práva

Standard SA 8000 je založen na množství existujících norem mezinárodních lidských práv: včetně Všeobecné deklarace lidských práv, Konvence OSN o právech dětí, Konvence Mezinárodní organizace práce (ILO).

SA 8000 představuje průhlednou, měřitelnou a ověřitelnou normu pro provedení certifikace v devíti základních oblastech:

 • Dětská pracovní síla. Zabránit dětské práci (většinou dětem mladším 15 let). Certifikovaná společnost musí vyčlenit finanční prostředky pro vzdělání dětí, které by mohly ztratit práci v důsledku splnění požadavků této normy.
 • Donucování pracovních sil. Po pracovnících nesmí být požadováno přenechání svých identifikační dokumentů nebo platit „zálohu“ jako podmínka zaměstnání.
 • Ochrana zdraví a bezpečnost při práci. Společnosti musí vyhovět základním standardům pro vytvoření bezpečného a zdravého pracovní prostředí, včetně zajištění pitné vody, odpočinkové místnosti, odpovídajícího bezpečnostního vybavení a zařízení a nezbytného výcviku pracovníků.
 • Právo na sdružování. Pracovníci mají právo bez obav z následků se sdružovat a tvořit odborové organizace, kolektivně vyjednávat.
 • Diskriminace. V organizaci nesmí existovat žádná diskriminace na základě barvy pleti, společenského postavení, pohlaví, původu, náboženství, snížené pracovní schopnosti, věku, sexuální orientace, členství v odborech, politické příslušnosti nebo přesvědčení.
 • Udržení kázně. Zakázány jsou tělesné tresty, psychický nebo fyzický nátlak a slovní napadání pracovníků.
 • Pracovní doba. Musí být zajištěno, že pracovní doba je maximálně 48 hodin týdně, minimálně 1 den volna týdně a maximálně 12 hodin přesčasů týdně odměněno prémiovou sazbou.
 • Odměna za práci. Vyplacená odměna za práci musí splňovat zákonné požadavky a předpisy na minimální mzdu, pracovníkům poskytovat dodatečný příjem na pokrytí základních potřeb plus navíc částka podle uvážení organizace.
 • Management. Systém řízení definuje procesy a postupy pro efektivní řízení podle požadavků normy SA 8000, od jmenování představitele vedení, přes vedení záznamů, výběru dodavatelů, provedení přezkoumání vedením, až po řešení nedostatků a přijímání opatření k nápravě.